Polityka prywatności

 

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów derdalukasz.pl. Jest też częścią Regulaminu i odpowiedzią na RODO.

Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników i Klientów derdalukasz.pl jest Firma derdalukasz.pl ­ reklama / strony www / druk (Łukasz Derda), ul. Paderewskiego 44/73, 68-200 Żary, NIP: 9282041953, zwanym dalej Administratorem.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów i użytkowników derdalukasz.pl: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres IP, dane firmy (nazwa, adres, NIP, reprezentant). Dane osobowe przetwarzamy podczas w trakcie komunikacji (zapytania ofertowe) oraz składania i realizacji zamówień.

W jakim celu gromadzimy dane osobowe?

 1. Dane osobowe przetwarzamy w celu:
 2. Realizacji zamówienia usług lub produktów od momentu podania danych osobowych podczas składania zamówienia aż do końca świadczenia Usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. Składania zamówień za pośrednictwem derdalukasz.pl lub innych kanałów komunikacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 4. Spełnienia obowiązków ustawowych – podanie danych osobowych jest wymagane przez ustawodawcę i wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 5. Umożliwienia korzystania formularza kontaktowego i realizację zapytań ofertowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody;
 6. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;
 7. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi zamówionych Usług i Produktów – aż do cofnięcia zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 8. Wysyłania wiadomości związanych z zamówionymi Usługami i Produktami, wpływającymi na ich jakość oraz sposób działania – aż do wniesienia sprzeciwu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

Zgoda na przetwarzanie

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku składnia Zamówienia podanie danych jest konieczne w celu jego realizacji.
 2. Klient może podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera.
 3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, Klient może cofnąć tę zgodę w każdej chwili kontaktując się z derdalukasz.pl mailowo, listownie lub osobiście. Zgodę na otrzymywanie newslettera Klient może cofnąć klikając w odpowiedni link umieszczony w każdym newsletterze. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawa osoby, której dane dotyczą
 4. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 5. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.

Bezpieczeństwo

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

Komu przekazujemy dane osobowe?

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania derdalukasz.pl, w tym dla realizacji Zamówień konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych.
 2. Administrator przekazuje dane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. (na przykład, jeśli zamówisz u nas pieczątkę i skorzystasz z opcji dostawy kurierem, przekażemy Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i email kurierowi).

derdalukasz.pl może przekazać dane osobowe następującym odbiorcom:

 • przewoźnicy / kurierzy
 • firmie obsługującej płatności online – przelewy24.pl
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym świadczenie usług i realizowanie oferty derdalukasz.pl i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony WWW, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 • dostawcy usług księgowych i prawnych
 • dostawcy usług hostingowych oraz rejestratorzy domen
 • inne firmy, które współpracują z derdalukasz.pl jako podwykonawcy oferowanych przez derdalukasz.pl usług. Są to m.in.: firmy pozycjonujące i reklamowe, drukarnia i inne agencje reklamowe.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 28 unijnego rozporządzenia RODO, samo umieszczenie danych osobowych na serwerach derdalukasz.pl przez Klienta lub użytkownika jego strony WWW stanowi zlecenie lub powierzenie przetwarzania danych osobowych. W takiej sytuacji konieczne jest podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowę można wygenerować i pobrać w Panelu Klienta. Wygenerowaną umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i wysłać do siedziby derdalukasz.pl.
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.