Regulamin świadczonych usług

DEFINICJE:

Regulamin – Niniejszy tekst, zwany Regulaminem, reguluje stosunki i zasady składania oraz realizacji zamówień pomiędzy derdalukasz.pl a Klientem.
derdalukasz.pl – Firma derdalukasz.pl ­ reklama / strony www / druk (Łukasz Derda), ul. Paderewskiego 44/73, 68-200 Żary, NIP: 9282041953, z którą kontakt odbywa się za pomocą adresu e-mail: kontakt@derdalukasz.pl.
Klient / Zamawiający – Firma lub osoba, która współpracuje z derdalukasz.pl w celu realizacji określonego Zamówienia lub jest zainteresowana realizacją Zamówienia (wysyła zapytanie ofertowe)
Strony – Rozumiane jako relacja Klienta i derdalukasz.pl.
Zamówienie – Usługa wykonywana przez derdalukasz.pl na rzecz Klienta, zwykle odpłatna.
Zamówienie usług internetowych – Zamówienie dotyczące usług wykonywanych w Internecie jak realizacja strony WWW, sklepu, programowanie, kampanie internetowe itp.
Zamówienie produktów – Zamówienie dotyczące poligrafii, druku, wytworzenia produktu lub jego sprzedaż, np.: wizytówki, dyplomy, baner reklamowy itp.
Środki pieniężne – Wpłacone przez Klienta zaliczki i inne kwoty na poczet realizacji Zamówienia.

 1. Ogólne warunki

Zamówienia należy składać mailowo na adres kontakt@derdalukasz.pl lub przez przeznaczony do tego celu formularz.Jeśli Strony nie uzgodniły inaczej, Zamówienie będzie realizowane w myśl niniejszego Regulaminu.Strony są zobowiązane do wzajemnego poinformowania w przypadku zmiany adresu email, numeru telefonu czy siedziby firmy. derdalukasz.pl zastrzega sobie prawo do przekazania realizacji całego Zamówienia lub jego części innej firmie.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od złożonego Zamówienia w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien przesłać na adres email kontakt@derdalukasz.pl (lub do siedziby firmy derdalukasz.pl) oświadczenie o woli odstąpienia od umowy.

Jeśli:

 • derdalukasz.pl rozpoczęła pracę nad realizacją Zamówienia lub
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. druk wizytówek, projekt graficzny, strona WWW)

odstąpienie od umowy Klientowi nie przysługuje. W takim przypadku po odstąpieniu od umowy środki pieniężne nie zostaną zwrócone, lub zwrócona zostanie tylko ich część (proporcjonalna do już wykonanej części Zamówienia).

 1. Terminy realizacji

Strony wspólnie ustalają ostateczny termin realizacji Zamówienia. Ustalony termin obowiązuje, jeśli Klient dokonał i opłacił Zamówienie najpóźniej następnego dnia po jego otrzymaniu, w przeciwnym razie termin może ulec zmianie.Jeśli terminem nie jest konkretna data, a liczba dni potrzebna na realizację Zamówienia obowiązują dni robocze (od poniedziałku do piątku).Uzgodniony przez Strony czas realizacji Zamówienia nie obowiązuje, jeśli Klient nie odpowiada na bieżąco na wiadomości e-mail lub jeśli Klient nie dokonał umówionej wpłaty za Zamówienie przed rozpoczęciem prac nad realizacją Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia może się w takim przypadku wydłużyć, w zależności od stopnia skomplikowania Zamówienia, od kilku dni do roku. Powyższe punkty nie dotyczą Klientów, którzy o przerwie w korespondencji poinformowali derdalukasz.pl przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. derdalukasz.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by zrealizować Zamówienie w terminie, jednak na skutek różnych czynników (np. awarii urządzeń, opóźnień w drukarni, problemów z łączem internetowym czy choroby) termin też może zostać wydłużony.W przypadku Zamówień usług internetowych zamówienie może być wydłużone o 20% czasu przeznaczonego na realizację Zamówienia lub do 7-miu dni.W przypadku Zamówienia produktów, czas realizacji Zamówienia może zostać wydłużony ze względu na opóźnienie w drukarni, hurtowni czy firmy montażowej (np. ze względu na wydłużenie się innych prac ze względu na złe warunki atmosferyczne). derdalukasz.pl o takim przypadku niezwłocznie poinformuje Klienta.

 1. Zamówienia

Przed złożeniem Zamówienia Strony wspólnie ustalają jego warunki oraz cenę. Złożenie Zamówienia przez Klienta, w sposób jednoznaczny, oznacza rozpoczęcie procesu jego realizacji przez derdalukasz.pl oraz obowiązek zapłaty. Na prośbę Klienta realizacja Zamówienia może być odłożona w czasie.Wszystkie zmiany i modyfikacje uzgodnionego już przez Strony Zamówienia stanowią odrębne Zamówienie i podlegają osobnej wycenie.

 1. Dostawa

Zamówione usługi internetowe zostaną przekazane Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail.
Zamówione produkty zostaną przekazane Klientowi za pomocą firmy kurierskiej, przez odbiór osobisty lub w trakcie montażu u Klienta. Sposób i cena dostawy ustalone będą bezpośrednio z Klientem podczas uzgadniania szczegółów Zamówienia.

 1. Treści cyfrowe

Zamówione usługi internetowe przechowywane są na serwerach należących lub dzierżawionych do derdalukasz.pl, których zabezpieczenia są na bieżąco aktualizowane.Na życzenie Klienta przesyłamy stworzone produkty mailowo, dlatego też Klient powinien zachować szczególną ostrożność, aby nie udostępnić przesłanych treści osobom trzecim. Ze względu na skomplikowaną budowę niektórych produktów, na życzenie Klienta, derdalukasz.pl udzieli pełnej informacji, w jaki sposób Klient może przesłane przez derdalukasz.pl pliki otwierać i edytować. Klient ma obowiązek zabezpieczenia wszystkich haseł otrzymanych od derdalukasz.pl (np. dane do panelu administracyjnego strony WWW czy konta email). Klient powinien niezwłocznie zmienić otrzymane od derdalukasz.pl hasło.

 1. Rejestracja domen

Domeny rejestrowane są w firmie zenbox.pl (zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: PL949-219-10-21).Podane ceny rejestracji i odnowień domen obowiązują tylko przy terminowych wpłatach. Jeśli Klient chce odnowić lub zarejestrować domenę, a nie dokonał płatności w terminie podanym przez derdalukasz.plderdalukasz.pl może naliczyć dodatkową opłatę zależną od opłaty poniesionej u rejestratora powiększoną o opłaty manipulacyjne. derdalukasz.pl zastrzega sobie możliwość zmiany cen domen ze względu na zmiany cen u rejestratora, w szczególności domen globalnych, których cena zależy od kursu walut. W celu uzyskania kodu auth info domeny, prosimy o kontakt pod adresem email: kontakt@derdalukasz.pl.

 1. Obsługa domen

W celu przyśpieszenia realizacji usług oferowanych przez derdalukasz.pl związanych z obsługą domen, derdalukasz.pl dokonuje zakupu, rezerwacji, cesji (i innych operacji) domen Klienta na firmę: derdalukasz.pl ­ reklama / strony www / druk (Łukasz Derda), ul. Paderewskiego 44/73, 68-200 Żary, NIP: 9282041953 i następnie dzierżawi domenę Klientowi. Do dzierżawionej przez Klienta domeny Klientowi przysługuje pełne prawo do niej, w szczególności: zmiana DNS, cesja, transfer, wydanie kodu authinfo czy kodu e-cesji. Dzierżawa trwa tak długo, jak długo Klient opłaca domenę (zgodnie z cennikiem). derdalukasz.pl zobowiązuje się informować Klienta przynajmniej 10  dni przed wygaśnięciem domeny o obowiązku zapłaty. Powiadomienia o terminie wygaśnięcia usług wysyłane są mailowo na adres email klienta zdefiniowany w panelu klienta.  Na prośbę Klienta domeny rejestrowane lub transferowane są na dane przesłane przez Klienta. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści udostępnione w ramach dzierżawionej domeny, szczególnie za opublikowanie materiałów i treści sprzecznym z polskim prawem lub naruszającym dobra osób trzecich.

 1. Opieka techniczna

derdalukasz.pl świadczy usługi opieki nad stronami, sklepami i innymi aplikacjami internetowymi. Opieka ta polega na dostępności programisty, grafika lub opiekuna strony zwanych dalej Opiekunami oraz ich pracy w ramach wybranego pakietu. Kupione godziny pracy Opiekuna sumują się. W ramach zakupionych pakietów Opiekun wykonuje pracę dla Klienta w ramach wcześniej uzgodnionej specyfikacji. Każdorazowe rozpoczęcie pracy na rzecz Klienta, oprócz czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia ze specyfikacji pobiera 5 minut niezbędnych na zalogowanie się do serwera, administracji strony oraz zapoznanie się ze specyfikacją. Jeśli nie uzgodniono inaczej, w ramach zakupionego czasu wchodzi również korespondencja z Klientem oraz rozmowy telefoniczne.

 1. Poligrafia, wydruki i montaż

derdalukasz.pl w ofercie posiada ofertę poligrafii, wydruków oraz ich montażu. Pierwsze trzy Zamówione produkty należy opłacić przed realizacją Zamówienia, w przypadku terminowej wpłaty i sprawnej realizacji Zamówienia kolejne Zamówienia Klient może opłacić w terminie 7-miu dni od daty realizacji Zamówienia. Każde Zamówienie produktów wyceniane jest indywidualnie. Montaż wyceniany jest indywidualnie. Ostateczna wycena wysyłana jest zawsze na adres email Klienta lub dostępna w siedzibie firmy przed złożeniem Zamówienia, z którą Klient ma obowiązek się zapoznać przed akceptacją Zamówienia. Klient akceptuje projekt graficzny przed realizacją Zamówienia produktu. Wyceniany przez derdalukasz.pl projekt graficzny wykonywany jest wg wytycznych Klienta, a jeśli Klient wytycznych nie przekaże wg uznania grafika z zachowaniem należytej staranności. Jeśli strony nie uzgodniły inaczej, do projektu przysługują Klientowi 2 poprawki, każda kolejna poprawka wyceniana jest indywidualnie. Kolejny, zupełnie inny projekt wyceniany jest indywidualnie. derdalukasz.pl projekty do akceptacji przesyła Klientowi mailowo lub pokazuje w siedzibie firmy. Po akceptacji projektu derdalukasz.pl realizuje Zamówienie produktu. Przed realizacją Zamówienia derdalukasz.pl poinformuje Klienta o materiale i charakterystyce produktu. Po akceptacji Zamówienia zmiana materiału lub charakterystyki produktu nie jest możliwa. W przypadku, kiedy konieczne będzie dokonanie przez derdalukasz.pl pomiarów lub oględzin w siedzibie lub miejscu wskazanym przez Klienta derdalukasz.pl może naliczyć dodatkową opłatę w przypadku braku realizacji Zamówienia w wysokości 3zł za 1km od siedziby firmy derdalukasz.pl do miejsca wskazanego przez Klienta. W przypadku Zamówienia produktów wraz z montażem Strony wspólnie ustalają termin realizacji montażu. Termin ten może się zmienić ze względu na złe warunki atmosferyczne lub inne czynniki niezależne od derdalukasz.pl, o czym derdalukasz.pl niezwłocznie poinformuje Klienta. Klient jest zobowiązany do obecności podczas montażu. Jeśli Klient będzie podczas montażu nieobecny, a podczas montażu wynikną zjawiska nieprzewidziane co do których Klient musi podjąć decyzję derdalukasz.pl skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu rozwiązania problemu. Jeśli Klient nie odbierze telefonu lub eliminacja problemu nie będzie możliwa derdalukasz.pl może naliczyć dodatkową opłatę za dojazd oraz rezerwację zasobów w dwukrotnej wysokości w stosunku do poniesionych z tym faktem przez derdalukasz.pl kosztów. Jeśli Klient jest podczas montażu nieobecny nie przysługuje mu prawo do roszczeń w związku z wykonaniem montażu jeśli montaż został wykonany zgodnie ze wskazówkami Klienta z zachowaniem należytej staranności. W przypadku zamówienia wydruków (np. wizytówek, ulotek itp.) derdalukasz.pl oświadcza, że:

 • Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
 • derdalukasz.pl dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.
 • Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, derdalukasz.pl stosuje bigowanie przed procesem falcowania. derdalukasz.pl dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.
 • Za nieprawidłowa warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
 • Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
  – przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
  – przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,
  – przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
  – przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
  – różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + / – 5% ilości zamówionej.
  – przy lakierowaniu UV wybiórczym – pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm

 

 1. Sposób i termin zapłaty

Zamówienia można opłacić:

 • Przelewem na konto derdalukasz.pl – 90 1090 2561 0000 0001 3648 7808 (BZWBK)
 • Poprzez płatności elektroniczne przelewy24.pl (link do strony z płatnością zostanie wysłany na życzenie Klienta poprzez e-mail)
 • Gotówką w siedzibie firmy lub u przedstawiciela. Klient po dokonaniu wpłaty otrzymuje potwierdzenie wpłaty (fakturę).

Płatności powinny być uregulowane przez Klienta w terminie 7 od momentu otrzymania prośby o wpłatę. Za wykonane Zamówienia wystawiamy faktury, aby otrzymać fakturę należy przy ustalaniu warunków i ceny Zamówienia podać dane do faktury.

 1. Reklamacje

derdalukasz.pl dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były możliwie najwyższej jakości. W przypadku kiedy Zamówienia mają wady fizyczne lub prawne, derdalukasz.pl zobowiązuje się do ich usunięcia. Reklamacje należy składać mailowo, na adres email: kontakt@derdalukasz.pl lub listownie. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zamieścić:

 • imię i nazwisko / nazwę firmy,
 • adres,
 • adres e-mail Klienta,
 • datę zawarcia Umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

W przypadku produktów niecyfrowych (np. wizytówek), należy odesłać reklamowany produkt na adres naszej firmy. derdalukasz.pl ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana drogą elektroniczną na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 1. Kontakt z derdalukasz.pl

Podczas realizowania Zamówienia Strony godzą się na używanie poczty elektronicznej. Strony są świadome, że nie jest możliwe pełne zagwarantowanie bezpieczeństwa, poufności ani bezbłędności transmisji danych drogą elektroniczną. Informacje takie mogą ulegać uszkodzeniu, przechwyceniu lub stracie. Mogą one docierać do derdalukasz.pl lub Klienta z opóźnieniem lub być niekompletne. Każda ze Stron odpowiadać będzie za ochronę własnych interesów w zakresie elektronicznej transmisji danych i żadna ze Stron (w tym ich pracownicy i inni przedstawiciele) nie będą mieć wobec siebie żadnych zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek podstawy prawnej, naruszenia niniejszej Umowy z tytułu jakichkolwiek błędów, uszkodzeń, utraty danych lub braków zaistniałych w wyniku przekazywania informacji drogą elektroniczną między Stronami i faktu opierania się na informacjach uzyskanych tą drogą.

 1. Ochrona danych osobowych i cookies

derdalukasz.pl dostosowała się do RODO. Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia, przygotowaliśmy i opracowaliśmy dokumentację, a co najważniejsze – dbamy o Twoje dane osobowe. derdalukasz.pl przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Polityką Prywatności. Dane przechowywane w plikach cookies opisuje Polityka Cookies. Polityka Prywatności i Polityka Cookies są częścią Regulaminu.

 1. Rozwiązywanie sporów

Spory między Klientem a derdalukasz.pl rozsztrzygane będą polubownie, za porozumieniem stron. W przypadku braku konsensusu, spór może być rozstrzygnięty w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter pomaga w osiągnięciu porozumienia. Spory mogą być też rozsztygane za pomocą wymiaru sprawiedliwości lub sądownie.

 1. Informacje końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta (zobacz ustawę). derdalukasz.pl jest rzetelną firmą dlatego niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o aktualne przepisy, z korzyścią dla Klientów.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.